พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2562 “มหิดลเกมส์”

พิธีเปิดหน่วยพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางกายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
March 8, 2019
ผู้บริหารจาก Tsukuba University of Technology ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเยือนและเจรจาความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบัน ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
March 11, 2019

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2562 “มหิดลเกมส์”

เซท1_๑๙๐๓๐๘_0001

วันที่ 8 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2562 “มหิดลเกมส์” โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมงาน ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายในงานมีการแข่งขันกรีฑา แข่งวิ่งจูงกันรัน ประกวดขบวนพาเหรด ประกวดกองเชียร์ และมีการมอบรางวัลประเภท Sportsman Award จำนวน 6 รายได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ กำลัง ชุมพลบัญชร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี
2. รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ชัชวาลย์ ศิลปะกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
3. ดร.ศุภกร วงศ์วทัญญู อาจารย์พยาบาล สังกัดการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
4. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
5. นางสาวอ้อยทิพย์ สื่อสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ สังกัดงานการพยาบาลศัลยศาสตร์ฯ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
6. นายบุญสม คงคาดิษฐ์ พนักงานผลิตและทดลอง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

รางวัลประเภท Talented Sportsman Award จำนวน 11 ราย ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพร ดำรงวงศ์ศิริ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชะ จุลชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. ดร.ศุภร วงศ์วทัญญู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
4. ดร.ชลชัย อานามนารถ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
5. นายปิยะพงศ์ ทองเอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
6. นางสาวฤทัย สันทัดวัฒนา สถาบันโภชนาการ
7. นางสาวธัญลักษณ์ พุฒิสิริโรจน์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
8. นายวิชิตชัย บิณฑาประสิทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
9. นางสาวอ้อยทิพย์ สื่อสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
10. นางสาวสุจิตรา บุญหลำ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
11. นายวรากร หมวดสิงห์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โดยการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2562 “มหิดลเกมส์” จะจัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 29 มีนาคม 2562 โดยจัดการแข่งขันจำนวน 20 ชนิดกีฬา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการด้านการกีฬาและนันทนาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล เชื่อมความสามัคคีระหว่างบุคลากรในสังกัดส่วนงานต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถในแต่ละชนิดกีฬา ไปเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 38 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี “ขุนเลเกมส์

Recent post