ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม AUN – QA International Conference 2019
March 5, 2019
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมหารือและทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Graduate School of Public Health, Teikyo University ประเทศญี่ปุ่น
March 6, 2019

งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และพัฒนาวัดสร้างสุขให้ชุมชนด้วยพลังจิตอาสา” ครั้งที่ 2

eg05

วันที่ 2-4 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมด้วย ผศ.ดร.พรชัย บำรุงศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และพัฒนาวัดสร้างสุขให้ชุมชนด้วยพลังจิตอาสา” ครั้งที่ 2 พร้อมด้วยทีมงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม งานทรัพยากรบุคคล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรจิตอาสาทั้งภายในและภายนอก วัด โรงเรียน และชุมชน ณ วัดป่าโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี
โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้
1. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ ดังนี้
– ด้านการกำจัดแมลงด้วยสารธรรมชาติ โดยมี นายอภินพ พรศรี เป็นวิทยากร
– ด้านการป้องกันอัคคีภัยแบบใกล้ตัวในช่วงฤดูร้อน โดยมี นายสายชล บัวจันทร์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็นวิทยากร
– ด้านการป้องกันฝุ่น PM 2.5 พร้อมทั้งสาธิตการใช้ผ้าปิดปากอย่างถูกวิธี พร้อมให้ความรู้ด้านกฏหมายเกี่ยวกับ การเผาวัสดุการเกษตร หรือขยะในที่โล่งแจ้ง เช่น สางใบอ้อย ซังข้าวโพด ฟางข้าว และขยะอื่นๆ เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงสุขภาพของตนเองและลดการเผา รวมทั้งช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการเผาด้วย ซึ่งจะเป็นการช่วยกันลดการเกิดมลภาวะอากาศด้วย โดย คุณศิริพร อินเหว่าวงค์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ คุณธัญภัศ ลี้เจริญ คุญชญานิศ บัวจันทร์ งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นวิทยากร
2. กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อร่วมสมทบเงินทำบุญสร้างพระอุโบสถ
3. กิจกรรม 5 ส. จิตอาสาทำความสะอาดลานวัดร่วมกับชุมชนบ้านนาดี
4. กิจกรรมฝึกทักษะด้าน STEM พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬา ของเล่นฝึกสมองให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านนาดี

Recent post