คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ สำหรับบุคลากรจาก สปป.ลาว
March 28, 2019
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.มหิดล (iNT) จัดกิจกรรม Road Show ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล ศาลายา
March 28, 2019

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม. มหิดล จัดงานสัมมนาประจำปีระดับชาติ The 9th Indian Ideas and Thoughts เรื่อง “จากอดีตสู่ปัจจุบัน สานสัมพันธ์อินเดีย-ไทยผ่านผ้าทอและการแสดง”

ipsr-02

วันที่ 28 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาประจำปีระดับชาติ The 9th Indian Ideas and Thoughts Mahidol University-Indian Embassy Seminar เรื่อง “จากอดีตสู่ปัจจุบัน สานสัมพันธ์อินเดีย-ไทยผ่านผ้าทอและการแสดง” (India-Thailand Connection Through Textile and Performance)โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก H.E. Mrs. Suchitra Durai เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เข้าร่วมงานในครั้งนี้

การจัดงานสัมมนาครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองชาตการมหาตมา คานธี 150 ปี และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและการค้าที่เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องและยาวนานจนถึงปัจจุบัน โดยมีองค์ปาฐกในประเด็นดังกล่าว 2 ท่าน คือ Professor Dr. Padmini Balaram,Silpa-Sadana, Visva-Bharati University, India และ อาจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นมีการเสวนา เรื่อง “อิทธิพลของผ้าอินเดียสู่วัฒนธรรมการแสดงของไทย”โดย อาจารย์ ดร.สุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และรองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post