วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือจัดอบรมหลักสูตร Banker’s Executive
April 1, 2019

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรองการประกันคุณภาพจาก NEAS แห่งแรกของไทย

1 visit (2)

วันที่ 25 มีนาคม 2562 ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพอย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทยจาก The National ELT Accreditation Scheme (NEAS) ประเทศออสเตรเลีย  ถือได้ว่าศูนย์เตรียมความพร้อมฯ ของวิทยาลัยนานาชาติเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ทั้งจำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน อาจารย์ผู้สอน หลักสูตรการเรียนการสอน การบริการที่สนับสนุนการเรียนการสอน  และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนที่ทันสมัย

Recent post