มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับอธิการบดีจาก Hainan Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน
April 23, 2019
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา
April 24, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

1556027251431-1024x767

วันที่ 23 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิจัยและนวัตกรรม นางสาวชรินทร์ทิพย์ ทองกราน หัวหน้างานวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมและบริการวิชาการ และทีมงาน เยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (กกส.สทพ.นทพ) ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พ.อ. ยศศักดิ์ บรรเทา ผอ.กกส.สทพ.นทพ และคณะ นำชมศูนย์ประวัติศาสตร์ช่องเขาขาด พิพิธภัณฑ์พันธุ์พืชในพื้นที่ ห้องเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ชมแปลง 905 สวนส้มโอ และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
นอกจากนี้ ได้ร่วมหารือความร่วมมือระหว่างองค์กรอาทิ การเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการเพื่อสนองพระราชดำริ แนวทางการจัดนิทรรศการ ตามหัวข้อ “ทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” กรอบความร่วมมือทางด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี/ปริญาโท และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำสถานที่แสดงพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติไทย ต่อไป

Recent post