คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ครั้งที่ 22 “กันภัยมหิดลเกมส์” ณ ม.มหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมดำเนินการทำน้ำให้สะอาดและตรวจสอบคุณภาพน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
April 7, 2019
แสดงความยินดีในโอกาส ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช อดีตนายกสภา ม.มหิดล รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ มธ.
April 8, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ครั้งที่ 22 “กันภัยมหิดลเกมส์” ณ ม.มหิดล ศาลายา

IMG_8539

6 – 7 เมษายน 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ครั้งที่ 22 “กันภัยมหิดลเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยเป็นงานกีฬาเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของนิสิตนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ และสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย งานนี้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตนักศึกษาต่างสถาบันได้มีโอกาสทำความรู้จักกัน ได้แลกเปลี่ยนความรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 14 มหาวิทยาลัย ได้แก่
– คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
– คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
– คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
– คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
– สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
– คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
– คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
– คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ในปีนี้จัดในธีมพรีสงกรานต์Xงานวัด โดยในคืนวันที่ 6 เมษายน 2562 ได้จัดให้มีพิธีรดน้ำดำหัวในศุภวาระดิถีวันสงกรานต์

สำหรับปีนี้มหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลมากที่สุด ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจากผลการประกวดดาว-เดือนในงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เจ้าภาพที่จะจัดการแข่งขันในปีถัดไป ได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต

Recent post