ม.มหิดล จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ “การลักลอกผลงานทางวิชาการและกฎหมายลิขสิทธิ์”

ม.มหิดล ร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 (Thailand Research Expo 2019)
April 9, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงพื้นที่ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง แก่ผู้สูงอายุชุมชนมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม
April 9, 2019

ม.มหิดล จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ “การลักลอกผลงานทางวิชาการและกฎหมายลิขสิทธิ์”

copy2

9 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ “การลักลอกผลงานทางวิชาการและกฎหมายลิขสิทธิ์” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย งานความก้าวหน้าในสายวิชาการและสนับสนุน กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสายวิชาการให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ ซึ่งเป็นหัวใจในการทำผลงานทางวิชาการ โครงการฯ นี้จึงมีความสำคัญที่จะช่วยให้คณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่านพัฒนาการทำงาน และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วัตถุประสงค์ของการอบรมในวันนี้เพื่อให้คณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่านได้รับทราบ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการอ้างอิงแหล่งที่มาในผลงานทางวิชาการให้ถูกต้องสมบูรณ์ชัดเจน เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ รวมถึงความรู้เรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ต่างๆ โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย ซึ่งองค์ความรู้ทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนช่วยให้คณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่านพัฒนาผลงานของตนเองให้มีความถูกต้องเหมาะสม สำหรับนำมาใช้เป็นผลงานในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งในครั้งนี้มีบุคลากรสายวิชาการภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และจากหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมอบรมประมาณ 106 คน

Recent post