สถาบันฯเด็ก ม.มหิดล จัดงาน “ค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้”

โครงการ Retreat กระบวนกร Transformative Learning
April 28, 2019
ม.มหิดล โดย กองบริหารงานวิจัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 2
April 29, 2019

สถาบันฯเด็ก ม.มหิดล จัดงาน “ค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้”

20190429_190429_0001

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้จัด “ค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้” โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กว่า เป็นกระบวนการพัฒนาที่ใช้กลยุทธการยึดสุขภาวะและศักยภาพของเด็กเป็นศูนย์กลาง จะนำไปสู่การออกแบบกระบวนการพัฒนาแนวใหม่ที่เป็นไปตามกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงได้เกิด “ค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้” โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22-27 เมษายน 2562 ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โดยภายในค่ายได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ให้สำหรับเด็ก อทิเช่น ทักษะการขึ้นรถ ลงเรือ ทักษะการช่วยเหลือคนตกน้ำ ทักษะการทำแผล การทำ CPR ฯลฯ

Recent post