แสดงความยินดีในโอกาส ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช อดีตนายกสภา ม.มหิดล รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ มธ.

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ครั้งที่ 22 “กันภัยมหิดลเกมส์” ณ ม.มหิดล ศาลายา
April 7, 2019
ม.มหิดล ร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 (Thailand Research Expo 2019)
April 9, 2019

แสดงความยินดีในโอกาส ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช อดีตนายกสภา ม.มหิดล รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ มธ.

congrad

7 เมษายน 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช เป็นผู้ที่มองการณ์ไกลมีความทันสมัย และเห็นสภาพปัญหาของการศึกษาไทยที่ยังล้าหลังอยู่มาก ท่านได้เล็งเห็นถึงสถานการณ์ในวันข้างหน้าได้อย่างแม่นยำล่วงหน้า เห็นว่าสังคมไทยและสังคมโลกจะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ทั้งสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยี และสังคม และเศรษฐกิจ จึงเห็นว่าการศึกษาไทยจะต้องพัฒนาเด็กไทยให้มีความสามารถในการตั้งรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และรุนแรงให้ได้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ได้มุ่งมั่นทุ่มเททำงานพัฒนาการศึกษาตลอดจนเสนอแนวทางในการพัฒนาการศึกษาผ่านหน่วยงานองค์กรต่างๆ และผ่านทางผลงานวิชาการ และงานเขียนจำนวนมาก

ซึ่งนอกจากตำแหน่งอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว ท่านยังดำรงตำแหน่งที่สำคัญ อาทิ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้อำนวยการคนแรกของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) และยังเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหลายมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

Recent post