คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Analytical Quality Planning in Clinical Chemistry

คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ ปิดการอบรมยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม “ความสุขกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”
April 5, 2019
วิทยาลัยราชสุดา ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสำหรับผู้บริหาร​ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการเข้าศึกษาดูงาน
April 5, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Analytical Quality Planning in Clinical Chemistry

MTอบรมเคมีคลินิก_190405_0006

4 – 5 เมษายน 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพทางเทคนิคการแพทย์ด้านคุณภาพในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรทางเคมีคลินิก หัวข้อ “การวางแผนการควบคุมคุณภาพด้านการวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ (Analytical Quality Planning in Clinical Chemistry)” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้อบรมเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าการวางแผนควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรทางเคมีคลินิก และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม และวิทยากร โดยมีบุคลากรทางเทคนิคการแพทย์ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรม และในช่วงท้ายของการอบรมได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารนโยบายและวิจัย เป็นผู้มอบใบประกาศ ณ ห้องบรรยาย 304-5 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา

Recent post