หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
April 23, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์
April 24, 2019

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา

li05

24 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จัดโดย ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวรายงาน และนักศึกษามัคคุเทศก์ MU Guide ร่วมนำชม และให้รายละเอียดนิทรรศการฯ ณ บริเวณโถง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 จัดแสดงโดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก การประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก น้ำพระมูรธาภิเษก  พระมหาเศวตฉัตร เครื่องราชกกุธภัณฑ์และเครื่องอิสริยราชูปโภค พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร และเสด็จออกมหาสมาคม เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าชมได้ที่ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 ดูรายละเอียดก่อนเข้าชมได้ที่ https://museum.li.mahidol.ac.th/th/2562-exhibition/kingrama10

 

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจของ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ www.li.mahidol.ac.th FB: https://www.facebook.com/MahidolLibrary

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ https://museum.li.mahidol.ac.th FB: http://www.facebook.com/muarms

Recent post