การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 และการประชุมสามัญ สสอ.ประเทศไทยครั้งที่ 1/2562

พิธีเปิดงาน “131 ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ”
April 21, 2019
นักศึกษาภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับนานาชาติ ณ Universiti Sains Malaysia รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย
April 22, 2019

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 และการประชุมสามัญ สสอ.ประเทศไทยครั้งที่ 1/2562

365668

วันที่ 21 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 และการประชุมสามัญ สสอ.ประเทศไทยครั้งที่ 1/2562 ในการประชุมฯ ครั้งนี้ ได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นปฏิรูปมหาวิทยาลัยไทย ให้สามารถสร้างเด็กไทยยุคใหม่ ให้ก้าวทันโลก และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Recent post