ม.มหิดล ร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 (Thailand Research Expo 2019)

แสดงความยินดีในโอกาส ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช อดีตนายกสภา ม.มหิดล รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ มธ.
April 8, 2019
ม.มหิดล จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ “การลักลอกผลงานทางวิชาการและกฎหมายลิขสิทธิ์”
April 9, 2019

ม.มหิดล ร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 (Thailand Research Expo 2019)

research-04

8 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 (Thailand Research Expo 2019) ของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัย 8 มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเสนอผลงานวิจัยในคลัสเตอร์สุขภาพ จากนั้น ได้ร่วมฟังปาฐกถาพิเศษและเสวนาหัวข้อ “กระทรวงใหม่ ก้าวหน้าหรือถอยหลัง : ก้าวหน้าหรือถอยหลัง : ท้าทายวิจัยไทย” ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ ปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เสวนา โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดร.กิติพงศ์ พร้อมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย และรองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆะสกุล ที่ปรึกษาเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย

Recent post