สถาบันฯอาเซียน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาการเสพติด

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับและร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ The State University of New Jersey
April 9, 2019
ม.มหิดลจัดพิธีลงนามความร่วมมือจัดตั้ง Mahidol – Macquarie Centre for International Education (MCIE)
April 10, 2019

สถาบันฯอาเซียน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาการเสพติด

ahid5

วันที่ 9 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมกระแส ชนะวงศ์ อาคารอำนวยการ

การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาและคณะกรรมการหลักสูตร ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ อมาตย์โยธิน กองบัญชาการตำรวจปราบยาเสพติด นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย (ยงเจริญ) ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นาวาอากาศตรีหญิงทิพวรรณ การดี กรมแพทย์ทหารอากาศ นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี แพทย์หญิงดวงพร ปิณจีเสคิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบำบัดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ภูษิต ประคองสาย รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวนิชชากร นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และอดีตผู้อำนวยการสถาบันฯ อาเซียน พร้อมทั้งคณาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพ

ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เทพเทียน ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด ได้นำเสนอโครงสร้างการบริหารจัดการหลักสูตรและรายงานการดำเนินงานที่ผ่านมาของหลักสูตร ด้านวิชาการ วิจัย รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันของหลักสูตร และ ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือ AP-RCC-ICUDDR ได้นำเสนอความร่วมมือระหว่างเครือข่าย ICUDDR ในการสนับสนุนหลักสูตรทางวิชาการจากหน่วยงาน องค์กรระหว่างประเทศ จากนั้นที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารหลักสูตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตรต่อไป

ติดตามข่าวสารของคณะเพิ่มเติม http://www.aihd.mahidol.ac.th/

Recent post