พิธีปิดการอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทางสาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยารุ่นที่ 2

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล เข้าร่วมประชุม QS Subject Focus Summit on Dentistry ณ สาธารณรัฐเกาหลี
April 5, 2019
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรองคุณภาพการศึกษาในระดับสากล Ted-Qual
April 5, 2019

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทางสาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยารุ่นที่ 2

MTอบรมจุลชีวคลินิก_190405_00012

5 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และ ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ที่ปรึกษาฯ ได้มอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทางสาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา (PROGRAM OF MEDICAL TECHNOLOGY SPECIALTY OF CLINICAL MICROBIOLOGY (ANTIMICROBIAL RESISTANT BACTERIA) รุ่นที่ 2 จำนวน 27 คน จากโรงพยาบาลเขตสุขภาพทั่วประเทศไทย ในโอกาสเสร็จสิ้นการอบรม (ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2561 – วันที่ 5 เมษายน 2562) การอบรมจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเทคนิคการแพทย์ให้มีความรู้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงแก้ไขปัญหาการทำงานและประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านจุลชีววิทยาคลินิก และเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาที่ก่อโรคในประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุรางค์ ตันติมาวานิช ประธานหลักสูตรฯ ได้กล่าวปิดการอบรม และคณาจารย์ผู้สอน ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post