วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ครบรอบ 21 ปี

อธิการบดีร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
April 18, 2019
สถาบันฯ อาเซียน ร่วมประชุมวิเคราะห์ประเด็นนโยบายสาธารณะ
April 19, 2019

วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ครบรอบ 21 ปี

kan20

วันที่ 18 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และประกอบพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ครบรอบ 21 ปี โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรีและบุคลากรของวิทยาเขตเข้าร่วมในพิธี ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ในโอกาสนี้ ได้มีพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ได้แก่
1. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 3 ราย คือ
– นายศราวุธ สิริขจรเดช Investment Promotion Management บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
– อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ บูรณะ อาจารย์ประจำคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
– นายโชคนิธิ คงชุ่ม หัวหน้าองค์กรกลุ่มใบไม้
2. รางวัลอาจารย์ดีเด่น จำนวน 2 ราย คือ
– อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
– อาจารย์ ดร.เฉลิมพล ศรีทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
3. รางวัลบุคลากรดีเด่น จำนวน 2 ราย คือ
– นายสุภัทร ประสพศิลป์ นักวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการพิเศษ) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
– นางสาวกาญจนา สุรีย์พิศาล นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
4. รางวัลนักศึกษาดีเด่น จำนวน 3 ราย คือ
– นายพิรกร นุดล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
– นางสาวมนทิรา พระเขียนทอง นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2561
– นางสาวอาภัสรณัญ ทยายุทธ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

Recent post