ม.มหิดลจัดพิธีลงนามความร่วมมือจัดตั้ง Mahidol – Macquarie Centre for International Education (MCIE)

สถาบันฯอาเซียน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาการเสพติด
April 10, 2019
“OP ร่วมสืบสานวันสงกรานต์ประเพณีไทย”
April 10, 2019

ม.มหิดลจัดพิธีลงนามความร่วมมือจัดตั้ง Mahidol – Macquarie Centre for International Education (MCIE)

001

วันที่ 10 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือจัดตั้ง Mahidol – Macquarie Centre for International Education (MCIE) ร่วมกับ Professor S. Bruce Dowton, Vice-Chancellor and President จาก Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย โดยมี H.E. Mr. Allan McKinnon เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย คณะผู้บริหารระดับสูงจาก Macquarie University ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้บริหารจากส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเป็นสักขีพยาน ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จากนั้น ในช่วงบ่ายและช่วงเย็น ผู้บริหารจาก Macquarie University ได้ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิสัยทัศน์ด้านการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและขยายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภูมิภาค จึงร่วมมือกับ Macquarie University จัดตั้ง Mahidol – Macquarie Centre for International Education (MCIE) เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาในด้านต่างๆ อาทิ การจัดหลักสูตรร่วม การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร และการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการศึกษาและการวิจัย ภายใต้กรอบนโยบายความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับ Macquarie University

ในโอกาสนี้ Professor S. Bruce Dowton ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดล ในการร่วมจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเครือรัฐออสเตรเลีย

(ขอบคุณภาพจาก Siriraj International Relations Division)

Recent post