วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม The Fourth AUN-DPPnet Executive Board Meeting

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีเปิดนิทรรศการ “อยากแบ่งปันเรื่องฟันเทียม”
April 1, 2019
สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล จับมือ ซีพี ฟู้ดแล็บ หน่วยงานวิจัยอาหารซีพีแรม สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนไทย
April 1, 2019

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม The Fourth AUN-DPPnet Executive Board Meeting

aun2

มื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 อาจารย์ ดร. สุนันทา ขลิบทอง รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม The Fourth AUN-DPPnet Executive Board Meeting ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส โดยมีสมาชิกจากหน่วยงาน/สถาบันและองค์กรต่างๆ ดังนี้ The Nippon Foundation ประเทศญี่ปุ่น University of Malaya ประเทศมาเลเซีย, ASEAN University Network ประเทศไทย, Anteneo de Manila University ประเทศฟิลิปปินส์, Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย, Vietnam-Japan University ประเทศเวียดนาม, University of Mandalay ประเทศพม่า โดย อาจารย์ ดร.สุนันทา ได้รายงานสถานะการศึกษาของ นางสาวรื่นฤดี ชอบผล นายเอกภาพ ลำดวน และนายอัครินทร์ ปุณยาวรวัฒน์ ต่อที่ประชุม นอกจากนี้ที่ประชุมได้แจ้งผลการตอบรับเข้าร่วมโครงการ Accessibility and Universal Design Training Course 2019 ของ นางสาวสุปราณี ศรีสวัสดิ์ โดยจะเดินทางไปอบรม ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 14 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2562

Recent post