ม.มหิดล ร่วมนำเสนอเพื่อรับเป็นเจ้าภาพในการจัด Asia-Pacific Association for International Education Conference & Exhibition 2022 (APAIE 2022) โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับอีก 6 สถาบันร่วมในประเทศไทย

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยชิซุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
March 25, 2019
ม.มหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับรางวัล “นักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2561”
March 25, 2019

ม.มหิดล ร่วมนำเสนอเพื่อรับเป็นเจ้าภาพในการจัด Asia-Pacific Association for International Education Conference & Exhibition 2022 (APAIE 2022) โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับอีก 6 สถาบันร่วมในประเทศไทย

apaie4

วันที่ 25 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมนำเสนอการรับเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม Asia-Pacific Association for International Education Conference & Exhibition 2022 โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร APAIE ให้เป็นเจ้าภาพหลัก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายรุจ โสรัตน์ อัครราชทูตประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นางสาวลักขณา ดอกเขียว ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองประธานบริหารระดับสูง ด้าน Strategic Business Development and Innovation สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เข้าร่วมในการให้ข้อมูล

ทั้งนี้ ที่ประชุมกรรมการบริหารของ APAIE ได้อนุมัติให้ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ต่อไป ทั้งนี้ การเป็นเจ้าภาพจัด APAIE 2022 ถือเป็นการฉลองวาระครบรอบ 10 ปี การเป็นเจ้าภาพหลักที่มหาวิทยาลัยมหิดลเคยรับหน้าที่มาในปี 2012

Recent post