มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของนักศึกษาโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นางสาวเสาวนีย์ เนาวพาณิช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รางวัล“ คนดีศรีมหิดล” ประจำปี 2561 ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน
March 21, 2019
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดงานเสวนา “Flu Voice : มหันตภัยไข้หวัดใหญ่ อาจถึงแก่ชีวิตหากไม่ป้องกัน”
March 21, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของนักศึกษาโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

creative1

วันที่ 21 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานตรวจเยี่ยมโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา นางกีรติ สอนคุ้ม ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมเข้าเยี่ยมชมโครงการฯ จากนั้นร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  โดยมี ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร  อาจารย์ศิริพร กนกชัยสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพให้การต้อนรับและบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนานักศึกษาอย่างครบวงจร ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Recent post