สถาบันฯ อาเซียน ร่วมจัดเวทีนำเสนอนโยบายรองรับสังคมสูงวัย
March 12, 2019
รักษาการแทนอธิการบดี ม.มหิดล ร่วมงาน Bett Asia 2019 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
March 13, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดศูนย์ประสานงานต่างประเทศ Osaka-Mahidol International Office ณ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น

1552367698148-1024x768

วันที่ 12 มีนาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะเวชศาสตร์เขตร้อน, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมพิธีการเปิดศูนย์ประสานงานต่างประเทศของมหาวิทยาลัยมหิดล (Osaka-Mahidol International Office) ที่ Osaka University โดยเป็นการเปิดศูนย์ประสานงานด้านต่างประเทศนอกประเทศเป็นแห่งแรกของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการประสานความร่วมมือเพื่อเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดลในประเทศญี่ปุ่น และผลักดันความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ทั้งนี้ Osaka University ได้ดำเนินการเปิด Joint Campuses ณ คณะวิทยาศาสตร์, คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลอย่างเป็นทางการในปีที่ผ่านมา และพัฒนาหลักสูตรร่วมสองสถาบันไปแล้วทางด้าน Japanese Studies และ Biotechnology

ในโอกาสนี้ ผู้บริหารและผู้แทนของทั้งสองสถาบันได้เจรจาความร่วมมือเพิ่มเติม ในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมทั้งนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ และมีการเจรจาถึงความเป็นไปได้ในการทำวิจัยร่วมในด้าน Gene Therapy, ด้าน Medical Innovation, การถ่ายทอดความรู้ด้าน Hypertension Vaccine และด้าน iPS cell-derived cardiac cell sheet รวมไปถึงการวิจัยด้านมาลาเรียร่วมกับ Faculty of Medicine และ Research Institute for Microbial Diseases (RIMD), Osaka University

อนึ่ง ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้มีการเจรจาความร่วมมือเพิ่มเติมทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งในการเคลื่อนย้ายนักศึกษาระยะสั้นและการฝึกงานผ่านวิทยาลัยนานาชาติ และ Graduate School of Science, Osaka University รวมไปถึงการขยายความร่วมมือทางด้านการสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ School of Language and Culture, Osaka University อีกด้วย

Recent post