ม.มหิดล นครสวรรค์ ร่วมประชุมถอดบทเรียนโครงการป้องกันและแก้ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.นครสวรรค์

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
April 10, 2019
“Meet the Vice President” ประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พบผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2562
April 10, 2019

ม.มหิดล นครสวรรค์ ร่วมประชุมถอดบทเรียนโครงการป้องกันและแก้ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.นครสวรรค์

na1

วันที่ 10 เมษายน 2562 อาจารย์ แพทย์หญิง มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการป้องกันและแก้ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ภายในจังหวัดด้วย โดยได้รับความร่วมมือจากหลายส่วนงานไม่ว่าจะเป็น สถานศึกษาสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณสุข และหน่วยสวัสดิการสังคมของจังหวัดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จ.นครสวรรค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม http://www.na.mahidol.ac.th

Recent post