มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Mahidol-Peking University Health Science Symposium 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีทำบุญศาลากลางจังหวัดนครปฐมและกิจกรรม “สภากาแฟ”
April 22, 2019
โครงการอบรมนักบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1 MU-Quality Management Program (MU-QMP)
April 22, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Mahidol-Peking University Health Science Symposium 2019

01

วันที่ 22 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Prof. Ning Zhang, Vice President, Peking University Health Science Center (PKUHSC) , Peking University กล่าวต้อนรับและรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดการประชุมฯโดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองศาสตราจารย์ ดร. ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล และ Peking University Health Science Center (PKUHSC) เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

การประชุม Mahidol-Peking University Health Science Symposium 2019 จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิจัย เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพและเป็นการสานต่อความร่วมมือในการเยือนมหาวิทยาลัยในจีนเหนือของมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมีผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมนำเสนอในรูปแบบการบรรยาย พร้อมตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อาทิ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

ทั้งนี้ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งจะเดินทางไปเยือนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Recent post