มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับอธิการบดีจาก Hainan Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งเยือนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
April 23, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
April 23, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับอธิการบดีจาก Hainan Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน

001

วันที่ 23 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ต้อนรับ Prof. Yang Jun, President, Hainan Medical University และคณะ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศรีวิชา ครุฑสูตร รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นผู้นำคณะผู้บริหารจาก Hainan Medical University เข้าเยี่ยมเยือนเพื่อเจรจาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน ณ ห้องประชุม OSM 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post