คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ ปิดการอบรมยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม “ความสุขกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
April 5, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Analytical Quality Planning in Clinical Chemistry
April 5, 2019

คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ ปิดการอบรมยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม “ความสุขกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”

14

วันที่ 5 เมษายน 2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ปิดโครงการพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม “ความสุขกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยมี ผศ.ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการเเทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติกล่าวปิดโครงการพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม “ความสุขกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” จำนวน 70 คน จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยโครงการอบรมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนได้มีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ฝึกให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรม และเข้าใจบทบาทการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นรากฐานของการเตรียมตัวทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต โดยภายในพิธีปิด อ.ดร.วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ ประธานโครงการฯ ได้กล่าวรายงานผลสำเร็จการจัดโครงการฯ ณ ห้องเธียเตอร์ 4224 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

Recent post