คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการหลักสูตรนักกายภาพบำบัดชุมชน คลินิกหมอครอบครัว รุ่นที่ 2

ม.มหิดล โดย กองบริหารงานวิจัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 2
April 29, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562
April 29, 2019

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการหลักสูตรนักกายภาพบำบัดชุมชน คลินิกหมอครอบครัว รุ่นที่ 2

5

วันที่ 29 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการหลักสูตรนักกายภาพบำบัดชุมชน คลินิกหมอครอบครัว รุ่นที่ 2” พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. กภ.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน,อ.กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์ นายกสภาวิชาชีพกายภาพบำบัด,อ.ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานโยบายและระบบสุขภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เข้าร่วมงาน ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันและช่วง 10 ปีข้างหน้าทำให้ผู้สูงอายุ และวัยทำงานจะเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ คนพิการ และการบาดเจ็บจากการทำงานเพิ่มมากขึ้น ความต้องการบริการทางกายภาพบำบัดมีเพิ่มมากขึ้นในทุกด้าน ทั้งด้านการรักษาทางกายภาพบำบัด การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค รวมทั้งด้านการฟื้นฟูสภาพ ประชาชนยังมีปัญหา เรื่องปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ ผู้สูงอายุ อัมพาต โรคเบาหวาน โรคความดันสูง โรคอ้วน อยู่ตามบ้านตามชุมชน เป็นจำนวนมาก ประกอบกับการเข้าไม่ถึงบริการกายภาพบำบัดยังเป็นปัญหาในระดับประเทศเนื่องจากการกระจายนักกายภาพบำบัดไม่ทั่วถึงและมีไม่เพียงพอ ซึ่งวิชาชีพกายภาพบำบัดสามารถช่วยได้มากในประชากรทุกช่วงอายุ เช่นในวัยทำงาน นักกายภาพบำบัดสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพอันเนื่องจากการทำงานในที่ทำงาน เกษตรกรรม หรือในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ปัญหาปวดหลังในผู้ใช้แรงงาน มีการลดปวดโดยใช้ความเย็น (Ice massage) สอนท่าทางที่ถูกต้อง (Postural training) ในผู้สูงอายุ การชะลอภาวะความเสื่อมสภาพ การลดความเสี่ยงในภาวะโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ อัมพาต หรือการป้องกันภาวะกระดูกบาง ปวดต่างๆ ปัญหาการล้มในผู้สูงอายุ อันเป็นเหตุให้เกิดปัญหาภาวะพึ่งพาในผู้สูงอายุ หรือการให้บริการกายภาพบำบัดแก่ประชาชนในกลุ่มเฉพาะอื่นๆ นักกายภาพบำบัดสามารถสำรวจและคัดกรองคนพิการ ให้การฟื้นฟูสมรรถภาพ ปรับสภาพสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพของคนพิการ นอกจากนี้ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ปอดบวม นักกายภาพบำบัดสามารถช่วยระบายเสมหะ ฝึกการหายใจเพื่อรักษาและฟื้นฟูสภาพของปอดให้กลับสู่สภาพปกติหรือไม่ให้ลดลงไปมากกว่าเดิม ป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นว่า การบริการกายภาพบำบัด จำเป็นต้องวางแผนพัฒนานักกายภาพบำบัดและบริการให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะมุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศให้ดีขึ้น สร้างระบบที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายทั้งภายในจังหวัด ระดับประเทศ ให้สามารถจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และแก้ไขปัญหาของประชาชน ซึ่งจะต้องได้รับบริการกายภาพบำบัดที่ได้มาตรฐานที่เพียงพอ จึงจัดโครงการหลักสูตรนักกายภาพบำบัดชุมชน คลินิกหมอครอบครัว รุ่นที่ 2 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้และทักษะด้านการรักษาทางกายภาพบำบัด การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค รวมทั้งด้านการฟื้นฟูสภาพทางกายภาพบำบัด เพื่อการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย,กลุ่มเด็กวัยเรียน,กลุ่มเด็กวัยรุ่น,กลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มผู้สูงอายุ อีกทั้งยังเพิ่มพูนความรู้และทักษะการสื่อสาร ทักษะการเป็นที่ปรึกษา ทักษะสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริม กระตุ้นและผลักดัน ในการปฎิบัติงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่องานคลินิกหมอครอบครัวต่อไป

 

เครดิตภาพ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post