นักศึกษาภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับนานาชาติ ณ Universiti Sains Malaysia รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 และการประชุมสามัญ สสอ.ประเทศไทยครั้งที่ 1/2562
April 21, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีทำบุญศาลากลางจังหวัดนครปฐมและกิจกรรม “สภากาแฟ”
April 22, 2019

นักศึกษาภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับนานาชาติ ณ Universiti Sains Malaysia รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

S__48627747

มหาวิทยาลัยมหิลขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิตอนงค์ ผ่องแก้ว, นางสาวธมนวรรณ อั๋นประเสริฐ, นางสาวนรินทร เลิศศรีนภาพร และนางสาวสิรินยา ทองนุ่ม กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) จาก 58 ผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในทวีปเอเชีย ในการแข่งขันประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับนานาชาติ (Novel Research & Innovation Competition 2019) ณ Universiti Sains Malaysia รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2562 ภายใต้หัวข้องานวิจัยเรื่อง “Novel Sodium-reduced Mixed Fish Sauce from Fish Sauce and Sa-Thorn (Millettia leucantha Kurz) Leave Liquid” โดยมี อาจารย์ ดร.สมโชค กิตติสกุลนาม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ควบคุมดูแล

Recent post