กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมกับ ม.มหิดล โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และ บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม DSI Campus Tour Season3 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ม.มหิดล ศาลายา
April 30, 2019
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดการ ประชุมความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์ และแนวทางการทำงานร่วมกัน
April 30, 2019

การรายงานผลการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2562

kan16

วันที่ 30 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี นำเสนอผลการดำเนินงานของวิทยาเขตกาญจนบุรีในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ตามพันธกิจของวิทยาเขตกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย ชั้น 4 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี และทีมผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมี ผู้แทนส่วนราชการต่างๆ และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ ตามพันธกิจของวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้แก่ ความมือในการผลักดัน Entrepreneurial Skills ให้กับนักศึกษา ความร่วมมือด้านวิเทศสัมพันธ์ ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ และความร่วมมือเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร ด้วยการทำวิจัยและฝึกอบรม และแนวทางการพัฒนาหลักสูตร Flexi Program เป็นต้น

Recent post