DSI ร่วมกับ ม.มหิดล โดย กอง IT และ บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม DSI Campus Tour Season ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ม.มหิดล ศาลายา
April 30, 2019
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดการ ประชุมความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์ และแนวทางการทำงานร่วมกัน
April 30, 2019

การรายงานผลการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2562

Recent post