สถาบันฯอาเซียน ศึกษาดูงานสารสนเทศและการศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ”วิศวะจิตอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย”
April 3, 2019
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม “THE Innovation and Impact Summit 2019” (วันที่ 2) ณ ประเทศเกาหลีใต้
April 3, 2019

สถาบันฯอาเซียน ศึกษาดูงานสารสนเทศและการศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

distance1

วันที่ 2 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Asst.Prof. Dr. SeoAh Hong ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา คุณจิตริสา ไชยเสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และบุคลากรจากงานการศึกษา งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานบริการสถานที่และอาหาร งานบริหารทั่วไป และงานเทคโนโลยีและสื่อสารการเรียนรู้ ศึกษาดูงานสารสนเทศและการศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากอาจารย์เดวิส สมัญญาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ศาสตราจารย์วุฒิคุณ ดร. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พร้อมทั้งบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการระบบการศึกษาทางไกล การจัดการเครือข่ายและระบบสารสนเทศที่สามารถรองรับบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย การจัดการ Big Data เพื่อใช้สำหรับวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Analytics) รวมถึงการวางแผนเพื่อเตรียมเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง (Digital Technology Disruption) การศึกษาดูงานในครั้งนี้ นับว่าเป็นประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้ระบบการจัดการศึกษาผ่านเครือข่ายสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ทั้งระดับอบรมระยะยาวและบัณฑิตศึกษาของสถาบันฯ ในอนาคต

Recent post