สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “เกณฑ์ใหม่ …กับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ”

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ลงนามความร่วมมือวิจัยพัฒนาวัสดุฉลาดเพื่องานทางการแพทย์
April 25, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
April 25, 2019

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “เกณฑ์ใหม่ …กับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ”

line_154269324929217-1024x683

25 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เกณฑ์ใหม่ …กับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ นายแพทย์กนก ภาวสุทธิไพศิฐ (A108) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ตามที่มีประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2560 สำหรับเกณฑ์การขอตำแหน่งวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ.ฯ สภามหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2561 และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นมา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดการบรรยายในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลสายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ประสานงานในส่วนงานต่างๆ ได้มีโอกาสรับทราบรายละเอียดของข้อบังคับฯ ฉบับดังกล่าว และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนได้แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย

Recent post