คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการค่ายยุวชนสาธารณสุข ครั้งที่ 14

ม.มหิดลมอบรางวัล “มหิดลทยากร” ประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่ ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ผู้ให้การสนับสนุนวง Thailand Philharmonic Orchestra (TPO) มหาวิทยาลัยมหิดล จนมีชื่อเสียงระดับโลก
April 19, 2019
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
April 20, 2019

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการค่ายยุวชนสาธารณสุข ครั้งที่ 14

A88FCBA6-0C8E-48EF-BC2F-686CAA14CEB6

วันที่19 เมษายน2562 รองศาสตราจารย์ดร.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานเปิดโครงการค่ายยุวชนสาธารณสุขครั้งที่14 (Health Camp#14) ตอนดินแดนมหัศจรรย์รู้เท่าทันโรคโดยในโครงการฯมีนักเรียนจากทั่วประเทศระดับมัธยมปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯเป็นจำนวนมากห้องเธียเตอร์ชั้น2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการค่ายยุวชนสาธารณสุขครั้งที่14 (Health Camp#14) ตอนดินแดนมหัศจรรย์รู้เท่าทันโรคจัดขึ้นระหว่างวันที่19 – 21 เมษายน2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำคณะสาธารณสุขศาสตร์และแนะแนวบทบาทหน้าที่ของนักสาธารณสุขเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯมีความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพและด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโดยเน้นการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพรวมทั้งฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นจุดประกายความกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์อย่างเหมาะสมและสร้างโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้ทำสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมต่อไป

Recent post