คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “เล่าขานตำนานศาลายา”ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 ตอน “ศาลายาโอสถ”
April 24, 2019
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ลงนามความร่วมมือวิจัยพัฒนาวัสดุฉลาดเพื่องานทางการแพทย์
April 25, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดปฐมนิเทศกิจกรรม “MU Backpack Scholarship 2019”

backpack02

วันที่ 24 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 34 กลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนการเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและสร้างเสริมการเป็นพลเมืองโลก สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ในการปฐมนิเทศกิจกรรม “MU Backpack Scholarship 2019” จากนั้น Dr. Mark Felix คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ บรรยาย “Cross – Cultural Awareness” ต่อด้วย อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายการเตรียมตัวก่อนการเดินทางพร้อมตอบข้อซักถาม ปิดท้ายด้วย การบรรยายโดยทีมงาน Mahidol Channel ในห้วข้อ “Story Telling Techniques” เพื่อจัดทำเป็น Vlog ณ ห้องประชุม 322 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post