“Meet the Vice President” ประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พบผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2562

ม.มหิดล นครสวรรค์ ร่วมประชุมถอดบทเรียนโครงการป้องกันและแก้ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.นครสวรรค์
April 10, 2019
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดประชุม ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี ขับเคลื่อนโครงการ ฯ ยกระดับสินค้านิลเมืองกาญจน์
April 11, 2019

“Meet the Vice President” ประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พบผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2562

S__21635372

วันที่ 10 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรม “Meet the Vice President” ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้อง L-316 อาคารปฏิบัติการ โดยมีบุคลากรของวิทยาเขตกาญจนบุรีเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของวิทยาเขตกาญจนบุรีได้พบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างบุคลากรและผู้บริหาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธาน กล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ มอบรางวัลนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น ได้กล่าวถึงนโยบายในการดำเนินงานของวิทยาเขตในด้านต่างๆ อาทิ เข้าร่วมโครงการด้านมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักงานสีเขียว การอนุรักษ์พลังงานวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นต้น จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้กล่าวถึงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล และกิจกรรมภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี

Recent post