โครงการอบรมนักบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1 MU-Quality Management Program (MU-QMP)

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Mahidol-Peking University Health Science Symposium 2019
April 22, 2019
ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือกับ บ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ จำกัด เน้นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
April 23, 2019

โครงการอบรมนักบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1 MU-Quality Management Program (MU-QMP)

qmp9

วันที่ 22 เมษายน 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ  ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล   เป็นประธานเปิดโครงการอบรมนักบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1 (MU-Quality Management Program: MU-QMP)  ภายใต้โครงการ  MUQD Academy  โดยความร่วมมือระหว่าง กองพัฒนาคุณภาพและวิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาคุณภาพ นโยบายและแผนงาน บริหารการศึกษา บริหารกิจการนักศึกษา บริหารงานวิจัย และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารงานด้านพัฒนาคุณภาพให้มีความเป็นมืออาชีพโดยเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากคณาจารย์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และรวมถึงการไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรที่มีระบบคุณภาพที่ดีในประเทศไทย  ณ ห้องประชุม 503 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post