วิทยาลัยราชสุดา ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสำหรับผู้บริหาร​ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการเข้าศึกษาดูงาน

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Analytical Quality Planning in Clinical Chemistry
April 5, 2019
คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับทีมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA จากมหาวิทยาลัย
April 5, 2019

วิทยาลัยราชสุดา ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสำหรับผู้บริหาร​ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการเข้าศึกษาดูงาน

rs09

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร และบุคลาการวิทยาลัยราชสุดา ให้การต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ด้านงานบริการวิชาการ งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและบริการนักศึกษาพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post