กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดประชุม ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี ขับเคลื่อนโครงการ ฯ ยกระดับสินค้านิลเมืองกาญจน์

“Meet the Vice President” ประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พบผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2562
April 10, 2019
พระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล ช่วยงานเผยแผ่พุทธศาสนา พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) ณ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย
April 15, 2019

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดประชุม ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี ขับเคลื่อนโครงการ ฯ ยกระดับสินค้านิลเมืองกาญจน์

kan1

วันที่ 10 เมษายน 2562 นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม โครงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internel Control) สินค้านิลเมืองกาญจน์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 1 นำโดย อ.ดร.ดวงสมร มะโนวรรณ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และหัวหน้าโครงการฯ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ตามที่ ทีมคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

การประชุมนี้ จัดขึ้นเพื่อชี้แจงการดำเนินงานของโครงการ การตรวจสอบรับรองผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้าเพื่อขออนุญาตให้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พร้อมทั้ง การวางแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมร่วมกับคณะกรรมการหรือคณะทำงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งการเปิดรับสมัครผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้าที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย โดยมีผู้เข้าประชุม ประกอบด้วยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนจากหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี เช่น ผู้แทนนายอำเภอจากอำเภอต่างๆ หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี อุตสากรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น ซึ่งครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 1 เพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนโครงการต่อไปให้บรรลุเป้าหมาย ณ ห้องขุนแผน โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี

ติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีได้ที่ https://ka.mahidol.ac.th/

Recent post