มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา
April 24, 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการด้านอุตสาหกรรมหล่อโลหะ
April 24, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์

dam2

วันที่ 24 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี และนายประเสริฐ อินทับ ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นส.พ. กำลัง ชุมพลบัญชร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี อาจารย์ ดร. วราภรณ์ ตรีพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรีด้านวิจัยและนวัตกรรม พร้อมกันกับ นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์-1 และนายชวลิต กันคำ วิศวกรระดับ 11 ร่วมเป็นสักขีพยาน

การบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านนวัตกรรม และกิจกรรมทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย ด้านนวัตกรรม และกิจกรรมทางวิชาการเพื่อนำมาพัฒนาเชิงพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสองฝ่าย ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้กิจกรรมทางวิชาการ ตลอดจนนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสร้างประโยชน์แก่ทั้งสองหน่วยงานและสังคมต่อไป

Recent post