คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ลงนามความร่วมมือวิจัยพัฒนาวัสดุฉลาดเพื่องานทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดปฐมนิเทศกิจกรรม “MU Backpack Scholarship 2019”
April 24, 2019
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “เกณฑ์ใหม่ …กับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ”
April 25, 2019

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ลงนามความร่วมมือวิจัยพัฒนาวัสดุฉลาดเพื่องานทางการแพทย์

CC219320-9541-40A8-B512-B37E6D0FE045

วันที่ 24 เมษายน 2562 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) เพื่อร่วมมือด้านวิชาการวิจัยพัฒนาสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านวัสดุฉลาดเพื่องานทางการแพทย์

โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธราคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและรองศาสตราจารย์ดร.อนรรฆขันธะ ชวนะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) หัวหน้าห้องปฏิบัติการวัสดุฉลาดร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้  ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

Recent post