ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือกับ บ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ จำกัด เน้นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

โครงการอบรมนักบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1 MU-Quality Management Program (MU-QMP)
April 22, 2019
คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งเยือนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
April 23, 2019

ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือกับ บ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ จำกัด เน้นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

mou13

วันที่ 23 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ จำกัด โดยมี ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ อาจารย์ประจำคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล และนายสมบูรณ์ มาตรคำจันทร์ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 530 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

พิธีลงนามดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีโครงข่าย NB-IoT ( Narrow Band IoT ) พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆระหว่างกัน เพื่อพัฒนานักศึกษาและบุคลากรทั้งสองฝ่ายให้มีศักยภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น

Recent post