วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ครบรอบ 21 ปี
April 18, 2019
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
April 19, 2019

สถาบันฯ อาเซียน ร่วมประชุมวิเคราะห์ประเด็นนโยบายสาธารณะ

ahid3

วันที่ 18 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ เป็นประธานการประชุม เพื่อทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน และพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะที่จะเสนอบรรลุเป็นระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 ต่อไป ณ ห้องประชุมสานใจ 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี

Recent post