131 ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รายได้สมทบช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณรอาพาธ รพ.ศิริราช

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงพื้นที่ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง แก่ผู้สูงอายุชุมชนมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม
April 9, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับและร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ The State University of New Jersey
April 9, 2019

131 ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รายได้สมทบช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณรอาพาธ รพ.ศิริราช

s_005

วันที่ 9 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานแถลงข่าว “131 ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ” พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รองศสตราจารย์ นายแพทย์นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน ผู้แทนชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งภายในงานแถลงข่าวมีการแสดงชุด “ทศเภรี 131 ปี ใต้ร่มบารมีจักรีวงศ์” จากกรมศิลปากร และการแสดงกลองชัยจาก คุณตั๊ก-นภัสกร มิตรเอม และคณะ ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G โรงพยาบาลศิริราช

ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลหลวงแห่งแรกของแผ่นดิน ในวันที่ 26 เมษายน 2562 นี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงได้จัดงาน “131 ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ” ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2562 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจน ผู้มีคุณูปการต่อโรงพยาบาลศิริราช อีกทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณ ตลอดเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยผู้จิตอันเป็นกุศลมาร่วมบุญเทศน์มหาชาตินั้น ปัจจัยทั้งหมดจะนำไปสมทบกองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณรอาพาธ โรงพยาบาลศิริราช

การนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าไตรสำหรับถวายพระธรรมกถึก จำนวน 13 ไตร นับเป็นมหามงคลสูงสุดแก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และเจ้าภาพที่ได้ร่วมงานในครั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 131 ปี โรงพยาบาลศิริราชได้พัฒนาการรักษาผู้ป่วย มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำหน้าทันสมัย มาใช้ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญในการรักษาแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้โรงพยาบาลศิริราชได้รับการยอมรับ เชื่อถือ และไว้วางใจ มีผู้ป่วยมารับ บริการจากทั่วทุกสารทิศปีละกว่า 3 ล้านคน ไม่เพียงแต่การให้บริการทางการแพทย์ที่ครบวงจร ยังเป็นองค์กรที่ชี้นำสังคมด้านสุขภาพ มีการส่งเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยประชาชนในวงกว้างผ่านภาคีเครือข่าย องค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากการเป็นผู้ “ให้”สุขภาพที่ดีแก่ประชาชน ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิด รพ.ศิริราช และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ในการเพิ่มคุณภาพการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยโดยเท่าเทียมกันตามมาตรฐานสากลแล้ว ยังคำนึงถึงอาคาร สถานที่ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ สำหรับประชาชนผู้รับบริการ ที่เห็นชัดขณะนี้ คือ การก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.si.mahidol.ac.th/th/hotnewsdetail.asp?hn_id=2383

Recent post