ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง ชีวิตกับการเรียนรู้ในฐานะโรงเรียนแพทย์ (Life and Learning on the Premises of Medical School)

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับพระราชทานผ้าไตร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสที่คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพงาน “131 ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ”
April 4, 2019
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล เข้าร่วมประชุม QS Subject Focus Summit on Dentistry ณ สาธารณรัฐเกาหลี
April 5, 2019

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง ชีวิตกับการเรียนรู้ในฐานะโรงเรียนแพทย์ (Life and Learning on the Premises of Medical School)

1

5 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 เรื่อง “ชีวิตกับการเรียนรู้ในฐานะโรงเรียนแพทย์ (Life and Learning on the Premises of Medical School)” โดยมี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ รองคณบดีคนที่ 1 ผู้อํานวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวต้อนรับ และนายแพทย์สมชาย ดุษฎีเวทกุล รองผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ภายในงาน มีปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ครั้งที่ 7 โดย รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง “ชีวิตกับการเรียนรู้ในฐานะโรงเรียนแพทย์ (Life and Learning on the Premises of Medical School)” และการเปิดเวทีอภิปรายแบบปุจฉา – วิสัชนา ในหัวข้อ “บทบาทและความรับผิดชอบของโรงเรียนแพทย์ต่อแผ่นดิน” มีผู้ร่วมอภิปรายได้แก่ แพทย์หญิงสิรินทร ฉันศิริกาญจน อาจารย์แพทย์เชี่ยวชาญโรคผู้สูงอายุ สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นายแพทย์ธงธน เพิ่มบถศรี ผู้อํานวยการกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่มป.ย.ป.) กระทรวงสาธารณสุข และคุณจงดี เศรษฐอำนวย ผู้นำชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ตำบลศาลายา และนายแพทย์อภิรัติ พูลสวัสดิ์ อายุรแพทย์ผู้สูงอายุ ฝ่ายการแพทย์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

ในช่วงบ่ายมีการบรรยายพิเศษในแต่ละห้องประชุมย่อย ได้แก่ หัวข้อ “เวชศาสตร์เชิงประจักษ์และการบูรณาการ” โดย สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช, “บทบาทเภสัชกรในโรงเรียนแพทย์” โดย คณะเภสัชศาสตร์, Biostatistics in Clinical Research: Made Easy” โดย หน่วยระบาดวิทยาคลินิก สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, Learning style ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านพัฒนาการและการเรียนรู้” โดย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล, “การวิจัยทางการพยาบาลในศตวรรษที่ 21” โดย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, “การนำเสนอผลงานวิจัย Oral Presentations” โดย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, “Interprofessional Education (IPE) Workshop Collaborative Practice” โดย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความสำคัญของครูแพทย์ จึงได้นำประเด็น “ชีวิตกับการเรียนรู้ในฐานะโรงเรียนแพทย์ (Life and Learning on the Premises of Medical School)” มาเป็นหัวข้อหลักในงานประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ปี 2562 เพื่อส่งเสริมพัฒนาครูแพทย์ ให้มีความรู้ความสามารถ เพราะบทบาทสำคัญของครูแพทย์คือ การสร้างศิษย์ให้เป็นแพทย์ที่ดี ครูแพทย์จึงต้องมีเจตคติในการเป็นครู มีความเข้าใจในเชิงวิชาครู และมีความเป็นเลิศในเชิงวิชาการทางแพทย์ สามารถประยุกต์ใช้หลักวิชาครูในการจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เสนอผลงานทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อคิดเห็น ประสบการณ์ กับผู้ร่วมงานในสาขาวิชาชีพเดียวกันและที่เกี่ยวข้องกัน ทราบถึงความสำคัญของการพัฒนางานและนำความรู้ที่ได้รับจากการประชุมไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน เพิ่มศักยภาพทางวิชาการ การวิจัย เพื่อเป็นพื้นฐานในบริการดูแลสุขภาพต่อไป

Recent post