April 26, 2019
แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร (Clinical Professor Emeritus)”
April 26, 2019

โครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ครั้งที่ 3 (MU Safety day: Safety Culture)

Recent post