วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล จัดกิจกรรม “ศาลายาไม่จม” ครั้งที่ 3
August 1, 2018
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
August 1, 2018

แถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นประเภทต่างๆ เนื่องในงาน “มหิดล-วันแม่”ประจำปี 2561

press13

1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงาน “มหิดล – วันแม่” ประจำปี 2561 เป็นประธานการแถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นประเภทต่างๆ เนื่องในงาน “มหิดล – วันแม่” ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติในงาน “มหิดล – วันแม่” ประจำปี 2561 ร่วมแถลงข่าวโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลแม่สู้ชีวิต ประจำปี 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลแม่ 100 ปี ประจำปี 2561 และ รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันแม่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2529 ต่อเนื่องมาทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 33 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และร่วมฉลองในโอกาสวันแม่แห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดกิจกรรมการคัดเลือก “แม่สู้ชีวิต” “แม่ 100 ปี” และ “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อเชิดชูบทบาทของแม่ในงานดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลมีคณะกรรมการชุดต่างๆ ดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกในรอบแรก จากนั้นจะมีการออกไปเยี่ยมสำรวจดูสภาพความเป็นจริง และสัมภาษณ์เพิ่มเติมจนได้ข้อมูลตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ จึงพิจารณาให้เป็นผู้ได้รับรางวัล

ผู้ได้รับคัดเลือก “แม่สู้ชีวิต” “แม่ 100 ปี” และ “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” จะเข้ารับประทานรางวัล จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงาน “มหิดล – วันแม่” ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยในงานมีการแสดงวัฒนธรรมผ้าเฉลิมพระเกียรติ การแสดงขับร้องเพลงกล่อมลูก นิทรรศการวิชาการ บริการทันตกรรม วัดความดันโลหิต ตรวจน้ำตาลในเลือด คัดกรองโรคเบาหวาน ทดสอบสมรรถภาพทางกาย แนะนำการออกกำลังกาย แนะนำโภชนาการ สาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ปรึกษาโรคสตรี ประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดในสมอง กายภาพบำบัด นวดแผนไทยประยุกต์ แจกทรายอะเบท และตัดผมฟรี (เจาะเลือด ต้องงดอาหาร – น้ำ หลัง 21.00 น.)

ลิงค์ประกาศผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นประเภทต่างๆ เนื่องในงาน “มหิดล – วันแม่” ประจำปี 2561
ประกาศผลการคัดเลือก “แม่สู้ชีวิต”
ประกาศผลการคัดเลือก “แม่ 100 ปี”
ประกาศผลการคัดเลือก “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

Recent post