คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
August 1, 2018
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานเปิดงาน และประทานรางวัล งาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2561
August 2, 2018

การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ “The 13th European Union in Thailand National Intervarsity Debate Championship 2018”

A488658F-3886-44EC-AC39-60E0A196850A

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ “The 13th European Union in Thailand National Intervarsity Debate Championship 2018” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2561 โดยวิทยาลัยนานาขาติมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีสถาบันการศึกษาทั้งระดับอุดมศึกษาและมัธยมปลาย เข้าร่วมแข่งขัน 54 ทีมจาก 16 สถาบัน ชั้นนำของประเทศไทย

Recent post