พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานเปิดงาน และประทานรางวัล งาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2561

การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ “The 13th European Union in Thailand National Intervarsity Debate Championship 2018”
August 2, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงินแก่เอกอัครราชทูตลาวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
August 2, 2018

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานเปิดงาน และประทานรางวัล งาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2561

momdayh21

2 สิงหาคม 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานเปิดงาน “มหิดล – วันแม่” ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเป็นปีที่ 33 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้ารับเสด็จฯ

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานวันแม่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2529 ต่อเนื่องมาทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 33 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และร่วมฉลองในโอกาสวันแม่แห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดกิจกรรมการคัดเลือก “แม่ดี-บุคลากรเด่น” “แม่สู้ชีวิต” “แม่ 100 ปี” และ “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อเชิดชูบทบาทของแม่ในงานดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาคในระดับนักเรียนและนักศึกษา

สำหรับกิจกรรม “มหิดล – วันแม่” ในปีนี้ มีผู้ได้รับคัดเลือก “แม่ดี-บุคลากรเด่น” “แม่สู้ชีวิต” “แม่ 100 ปี” และ “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” รวมจำนวน 21 ราย และผู้ชนะการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาคในระดับนักเรียนนักศึกษา จำนวน 15 ราย เข้ารับประทานรางวัล จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นอกจากนี้มีการแสดงวัฒนธรรมผ้าเฉลิมพระเกียรติ การแสดงขับร้องเพลงกล่อมลูก โดยผู้ชนะเลิศ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการวิชาการ บริการทันตกรรม วัดความดันโลหิต ตรวจน้ำตาลในเลือด คัดกรองโรคเบาหวาน ทดสอบสมรรถภาพทางกาย แนะนำการออกกำลังกาย แนะนำโภชนาการ สาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ปรึกษาโรคสตรี ประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดในสมอง กายภาพบำบัด นวดแผนไทยประยุกต์ แจกทรายอะเบท และตัดผมฟรี

Recent post