พิธีเปิดการอบรม“แนวทางปฏิบัติ ซักซ้อมความเข้าใจ วินิจฉัยปัญหา ข้อหารือ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”
July 23, 2018
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
July 23, 2018

หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน (PREP4-QA 2019)

aun-qa1

23 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เปิดการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน (PREP4-QA 2019) Workshop 2 ซึ่งทั้งนี้มีหลักสูตรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเพื่อพัฒนาจำนวน 9 หลักสูตร ทั้งนี้โดยการนำเสนอจากประธานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร วท.ด.สาขาวิชากายภาพบำบัด (นานาชาติ) คณะกายภาพบำบัด วท.ม.,ปร.ด.สาขาวิชาสรีรวิทยา (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ พย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ สศ.ม. (นานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วท.ม.สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ วท.ม.สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ และวท.ม.สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post