ICT มหิดล จัดงานประชุมวิชาการด้านไอที JCSSE และ ICT-ISPC 2018
July 11, 2018
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดเสวนาพิเศษ Science Café ตอน “ถอดบทเรียนวิทยาศาสตร์ ถ้ำหลวง ขุนน้ำ-นางนอน”
July 12, 2018

ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

mju2

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์  ธีระฐิติ  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานให้การต้อนรับ  อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  และคณะบุคลากรสำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกองบริหารงานทั่วไป  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  จากนั้น  นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้บรรยายแลกเปลี่ยนเรื่องโครงสร้าง  หน้าที่ และการบริหารจัดการกองบริหารงานทั่วไป  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ นพ.นที  รักษ์พลเมือง  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา

Recent post