สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลจัดโครงการMU Grad Quality Assurance @MB
June 15, 2018
การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: สถาบันโภชนาการ
June 15, 2018

อบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ใน หอผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาล” รุ่นที่ 37

nurse1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช ดำเนินการจัดอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ใน หอผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาล” รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 4–15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงาน การใช้งาน ตลอดจนการบำรุงรักษาเครื่องมืออย่างถูกวิธี ให้ผู้ร่วมโครงการสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้านการใช้งานของเครื่องมือช่วยชีวิตได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ช่วยลดอัตราความเสี่ยงจากการใช้งานอุปกรณ์ พร้อมทั้งการวางแผนบริหารจัดการเครื่องมือและการปฏิบัติการของบุคลากรด้านการแพทย์ให้สามารถให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Recent post